Smlouva o půjčce

Bohužel, finanční problémy nechodí po horách, ale po lidech. Když i vás potkaly nečekané potíže s penězi, tak máte několik možností, ale všechny se budou točit kolem půjčování. Nechcete-li úvěr od žádné instituce, požádejte o finanční pomoc příbuzného nebo kamaráda.

Největší kámen úrazu půjčování peněz mezi známými a příbuznými představuje neexistence jakéhokoliv dokumentu o úvěru. Uvědomte si, že i když jde o vašeho výborného přítele, tak jakmile se jedná o peníze, vždy trvejte na písemném ujednání. Proto si ukážeme, co musí obsahovat smlouva o půjčce ve smyslu nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost roku 2014.

půjčky bez registru

Pojmy

Podle nového občanského zákoníku se již nejedná o smlouvu o půjčce, nýbrž o zápůjčce. Současně se změnilo označení smluvních stran. Vy jako dlužník se nazýváte vydlužitel a věřitelská protistrana se stala zapůjčitelem. Jinak je smlouva o zápůjčce v základu obsahově stejná jako původní smlouva o půjčce, proto v článku zachováme název „půjčka“.

Smysl smlouvy

Pamatujte si, že vždycky se vyplatí sepsat co nejkvalitnější smlouvu i mezi nejlepšími kamarády. Je nesmírně důležité jasně vymezit práva a povinnosti obou smluvních stran. Když by náhodou došlo na spory, musí mít obě strany možnost opřít své argumenty o písemně sepsané podmínky.

Podstata smlouvy o půjčce v našem případě spočívá v přenechání peněz vydlužiteli zapůjčitelem. Ony se totiž pod smlouvou mohou zapůjčovat i kterékoliv jiné věci, jako cihly, písek, dřevo atd.

Vy jako vydlužitel se v písemné smlouvě zavazujete zapůjčené peníze vrátit.

Je pravdou, že zákon výslovně nevyžaduje písemnou formu smlouvy. Ale když se dohodnete pouze ústně, kterákoliv strana těžko dokáže, že k půjčce či jejímu vrácení došlo. A dohadování, že jste zaplatili málo nebo pozdě, se opravdu nevyplatí..

půjčka online bez registru

Co smlouva obsahuje

Nezapomeňte ve smlouvě přesně vymezit, co je předmětem půjčky a uveďte i výši půjčených peněz. Podle zákona si s druhou stranou můžete předat v hotovosti maximálně 350 000 Kč, vyšší částku výhradně převodem. Samozřejmou součástí smlouvy je vypsaná splatnost půjčky. Do smlouvy zaneste i případné úroky, když se na nich dohodnete se zapůjčitelem. A neméně důležité jsou pokuty pro případ nedodržení doby splatnosti. Na konci smlouvy se musí objevit datum a ověřené podpisy.

Doba vrácení půjčky

Když se nedohodnete na datu návratu peněz nebo ho neurčíte, splatnost smlouvy se řídí jejím celkovým vypovězením, které nový občanský zákoník stanovil na 6 týdnů. Nemáte-li se zapůjčitelem dohodnuty žádné úroky, lze půjčku splatit i bez výpovědi smlouvy.

pujcky na ucet

Zajímavostí je, že dobu navrácení půjčených peněz si po dohodě můžete určovat i vy coby vydlužitel. Potom není možné, aby po vás druhá strana vyžadovala navrácení půjčky dříve, než jak jste rozhodli.

Ale pozor! Pokud byste náhodou nepřiměřeně protahovali dobu splacení půjčených peněz, může se zapůjčitel obrátit na soud se žádostí o přesné určení splatnosti dlužné částky. Soudy v tomto případě rozhodují rychle, jejich verdikt je nezpochybnitelný a pro vydlužitele mnohdy nepříjemný.

Nesplacení půjčky v dohodnutém termínu

Může se stát, že nesplatíte půjčku v dohodnutém termínu. Tento případ musí být ve smlouvě ošetřen zanesením dohodnuté výše úroků z prodlení. I když nic takového smlouva neobsahuje, přesto má zapůjčitel právo po vás požadovat své úroky, ovšem jejich výše se bude řídit sazebníkem určeným Českou národní bankou.

Občanský zákoník pamatuje i na případ, když z objektivních důvodů nezaplatíte půjčku v dohodnutém čase, což znamená, že za nedodržení splatnosti nejste odpovědni. Potom žádné úroky neplatíte!

půjčka ihned na účet

Pojistka plnění smlouvy

Poskytnutou půjčku od příbuzného nebo kamaráda musíte včas a řádně splatit. Počítejte s tím, že zapůjčitel si bude chtít tuto pro něj důležitou skutečnost pojistit. Proto smlouva může obsahovat smluvní pokutu, jejíž přiměřená výše musí být dohodnuta oběma stranami. Také je třeba odlišovat úroky z prodlení a smluvní pokutu. Když by náhodou zapůjčitel trval na nepřiměřeně vysoké pokutě, máte možnost požádat soud o vydání rozhodnutí vedoucí k jejímu snížení.

Ve smlouvě mohou být zaneseny i jiné způsoby ručení za půjčku. Často se coby ručitel uvádí jiná osoba nebo se sestavuje doplňková zástavní smlouva, která směřuje k movitému i nemovitému majetku vydlužitele. Vzhledem k faktu, že půjčka probíhá mezi soukromými osobami, může být za pojistku dodržení smlouvy považována vystavená směnka.

Smlouva o půjčce je důležitým dokumentem!

I když si budete půjčovat peníze od kamarádů, přátel či příbuzných, vždy si sepište smlouvu o (zá)půjčce. Do ní uveďte jméno, bydliště a datum narození obou smluvních subjektů. Do předmětu smlouvy patří množství půjčených peněz, na jak dlouho budou půjčeny a když se tak dohodnete, nezapomeňte i na úroky.

V další části smlouvy musí být jasně vypsáno přesné datum splatnosti a roční úroková sazba. Sem také zaneste případnou smluvní pokutu. Pokud by se jednalo o půjčku na splátky, nezapomeňte uvést splátkový kalendář s přesnými daty jednotlivých splátek.

Pozor! Zapůjčitel má právo do smlouvy vložit ujednání o následcích plynoucích z prodlení s kteroukoliv splátkou. Potom se dluh může stát splatným najednou ke dni, kdy ke zpoždění platby došlo!

Dohodnete-li se na zajištění půjčky, tato skutečnost se zpravidla uvádí v předposlední části smlouvy.

Závěr smlouvy musí obsahovat prohlášení o přečtení dokumentu, což je následně stvrzeno podpisy smluvních stran. Nezapomeňte uvést datum, kdy smlouva o půjčce nabývá platnosti.

A myslete vždy na to, že nejen půjčené peníze, ale i dobře sepsaná smlouva dělá dobré přátele či příbuzenské vztahy.

online pujčky ihned

Vzory smluv

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

sjednaná dle ustanovení § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

…………………………………………. (jméno a příjmení)

…………………………………………. (nar.,)

…………………………………………. (bydliště)

(dále „zapůjčitel“)

a

…………………………………………. (jméno a příjmení)

…………………………………………. (nar.)

…………………………………………. (bydliště)

(dále „vydlužitel“)

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zápůjčka peněz ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), kterou se zapůjčitel zavazuje uhradit na účet dlužníka č. ……………………….., a to do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Vydlužitel přijímá shora uvedenou zápůjčku ve výši 150.000,– Kč (slovy: sto padesáti tisíc korun českých) a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli řádně vrátit na jeho účet č. ……………………………………………………….. spolu s úrokem ve výši ……..% ročně.

Splatnost zápůjčky

Vydlužitel se zavazuje tuto zápůjčku peněz vrátit spolu s dohodnutým úrokem …….. % ročně na shora uvedený účet zapůjčitele ve lhůtě nejpozději do…………………..

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jedno.

V ……………… dne …………………….

…………………………………. ……………………………………………

zapůjčitel vydlužitel

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

Sjednaná dle ustanovení § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. …………………………………………….. (jméno, příjmení, název)

…………………………………………….. (nar.)

…………………………………………….. (bydliště)

(dále „zapůjčitel“)

2. …………………………………………….. (jméno, příjmení, název)

…………………………………………….. (nar.)

…………………………………………….. (bydliště)

(dále „vydlužitel“)

Článek I.

Předmět zápůjčky

Zapůjčitel touto smlouvou přenechává vydlužiteli v hotovosti částku ve výši ………………… Kč (slovy: ……………………………..korun českých, aby si ji užil dle svého zvážení a v uvedených splátkách vrátil přenechanou peněžitou částku zpět zapůjčiteli.

Vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí shora uvedené částky ve výši……………. Kč (dále jen „zápůjčka“) a zavazuje se zapůjčiteli vrátit zápůjčku spolu s úrokem ve výši ……….. % ročně.

Článek II.

Splatnost zápůjčky

Vydlužitel se zavazuje zápůjčku vypsanou v čl. I této smlouvy vrátit do rukou zapůjčitele v místě jeho bydliště ve čtyřech splátkách takto:

• první splátku ve výši ………………………….. Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ……………………

• druhou splátku ve výši ……………………….. Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ……………………

• třetí splátku ve výši ……………………………. Kč (slovy) uhradí vydlužitel do ……………………

• čtvrtou splátku ve výši ………………………… Kč (slovy) uhradí vydlužitel do …………………….


Článek III.

Zajištění zápůjčky – zajištění závazku vlastní směnkou

Za účelem zajištění závazku plynoucího z této smlouvy se zapůjčitel s vydlužitelem dohodl tak, že vydlužitel vystaví zapůjčiteli v den podpisu této smlouvy vlastní směnku na půjčenou finanční částku.

půjčka pro nezaměstnané bez zástavy

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Zapůjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V…………………………. dne …………………………………….

……………………………………………. …………………………………………….

zapůjčitel vydlužitel