Uznání dluhu

Věřitelé i dlužníci se nepochybně dříve nebo později setkají s termínem uznání dluhu. Ačkoliv si laik může myslet, že již z významu těchto slov je vše jasné, opak je pravdou. Uznání dluhu má díky zákonu a také judikatuře určité zákoutí a souvislosti, které můžou mít zásadní dopady na jednání obou zúčastněných stran. A právě na vysvětlení těchto principů a důsledků se zaměříme.

Uznání dluhu je zásadní právní krok, který posiluje právo věřitele na úhradu jeho pohledávky za dlužníkem. V této souvislosti je ovšem potřeba zmínit, že uznání dluhu musí mít vždy písemnou formu a nikdy nesmí být vynucováno. Jinými slovy platí, že se jedná o jednostranný krok ze strany dlužníka.

pujcka bez registru

Jaké jsou způsoby uznání dluhu

Výslovné uznání dluhu

K této formě uznání dluhu dochází písemným prohlášením dlužníka, a to co do důvodu a výše. Ačkoliv nový občanský zákoník neurčuje, že musí být podpis dlužníka na písemném uznání dluhu notářsky ověřený, je to doporučováno. Ověřením předpisu se předejde případnému zpochybnění tohoto úkonu.

U uvedení výše dluhu je naprosto zřejmé, o co jde. Tím se uznává konkrétní částka, kterou dlužník dluží věřiteli. Naopak u důvodu je velmi důležité, aby byla příčina dlužné částky v písemném uznání dluhu jasně specifikována. To může být provedeno buď popisem samotného dluhu nebo odkazem na konkrétní smlouvu, či třeba fakturu, kterou dlužník nezaplatil.

pujcka pro kazdeho bez dolozeni prijmu

Vědět byste měli i to, že zákon jasně nedeklaruje, že písemným uznáním dluhu dochází i k uznání příslušenství (obvykle úroků). Ovšem na základě současné judikatury je možné usuzovat, že pokud by mělo být příslušenství uznáno, muselo by se také jednat o formu písemného uznání.

Lze tedy konstatovat, že písemným uznáním dluhu přenáší dlužník důkazní břemeno na sebe. Situace věřitele, směrem k možnosti vymožení dlužné částky, je tím výrazně ulehčena! Navíc uznáním dluhu začíná běžet nová 10 letá promlčecí lhůta.

Písemné uznání dluhu se nevztahuje automaticky na ručitele, pokud byl účasten původní transakce, ze které dluh vznikl. Aby se na něj uznání mohlo vztahovat, musel by k tomu vyslovit souhlas.

Písemně uznaný dluh je platný i u dluhů, které byly tímto krokem uznány, i když již byly promlčené.

pujcka 300000

Konkludentní uznání dluhu

Tato druhá varianta uznání dluhu vyplývá z jednání dlužníka. Jestliže dlužník platí ve prospěch věřitele úroky z dlužné částky, má se konkludentně za to, že dluh uznává.

V tomto případě tedy není potřeba písemné uznání dluhu. Navíc na rozdíl od předchozí varianty u konkludentního uznání dluhu platí, že tímto jednáním uznal dlužník jak původní jistinu, tak příslušenství.

Pozor je třeba dát v případě, že byla původní pohledávka již promlčena a dlužník přesto zaplatil úrok z dluhu. V této situaci nelze konkludentní uznání dluhu použít a není platné.

rychlá půjčka před výplatou

Rekapitulace nejdůležitějších bodů u uznání dluhu

  • uznání dluhu musí být písemné a lze ho použít i u promlčených dluhů
  • je potřeba přesně specifikovat částku a samotný dluh
  • podpis dlužníka je vhodné notářsky ověřit
  • písemným uznáním dluhu přechází důkazní břemeno na dlužníka
  • od písemného uznání dluhu běží nová 10 letá promlčecí lhůta
  • příslušenství (úroky) musí být uznány extra
  • případný ručitel musí vyslovit souhlas, aby byl do uznání dluhu zahrnut
  • pokud dlužník platí úroky z dlužné částky, konkludentně uznal dluh i s příslušenstvím
  • konkludentní uznání dluhu nejde použít u promlčených pohledávek
  • půjčka online bez registru

Uznání dluhu závěr

Právnické termíny a výklad zákonů je poměrně složitý, naštěstí uznání dluhu je možné porozumět. Doufáme, že k tomu přispěl i náš článek. To nejzásadnější jsme se pokusili zrekapitulovat v předchozím odstavci. Pokuste si také zapamatovat, že existují 2 druhy uznání dluhu – písemná forma a konkludentní forma. Každý způsob má určité nuance a také dopady.