Insolvenční řízení seznam dlužníků

V našem článku si představíme pro laika poměrně náročný proces, jakým je insolvenční řízení seznam dlužníků, dozvíte se jak vše probíhá, co je potřeba udělat a doložit, kdo má jaké možnosti a vysvětlíme si i některé související pojmy.

Co je insolvenční řízení

Jedná se o soudní řízení, které projednává úpadek a jeho průběh, přičemž celý proces se řídí Insolvenčním zákonem, který vstoupil v platnost 1.1.2008. Důležité je, že insolvenční řízení má charakter jednak nalézací, kdy se zjišťují a ověřují podmínky, zda může vše proběhnout v souladu se zákonem a dále vykonávací, tedy již samotnou realizaci nařízení. Cílem je snaha o majetkové uspořádání mezi vícero subjekty, přičemž je preferován princip rovnosti, tedy že se ke všem věřitelům přistupuje stejně, ovšem existují případy, kdy některá skupina má výhodnější podmínky.

Insolvenční řízení může vést k vyřešení problémů, což se nazývá reorganizace nebo je možné i oddlužení, ale pokud ani jedna z předchozích variant nelze, přichází řada na konkurs a likvidace dlužníka a všechny kroky s likvidací související pro zúčastněné strany.

půjčka bez doložení příjmů

Co je úpadek

Úpadek je stav, kdy dlužník není schopen splatit své závazky (dluhy) věřitelům, přičemž podle Insolvenčního zákona se rozeznává buď insolvence (neschopnost splácet) nebo předlužení.

Úpadek – platební neschopnost

Tento stav přichází v okamžiku, když má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po lhůtě splatností delší než 30 dnů a nedokáže je zaplatit. Zapomenout nelze ani na fikci insolvence, která nastává nejčastěji tehdy, když dlužník zastaví své platby nebo je neplní déle než 3 měsíce po splatnosti, případně je nelze uspokojit výkonem rozhodnutí či exekucí.

pujcka pred vyplatou ihned na ucet

Předlužení

Předlužení přichází do úvahy u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů, kdy jejich závazky převyšují hodnotu majetku a mají více věřitelů.

Dále existuje možnost hrozícího úpadku, kdy se předpokládá, že dlužník nedokáže řádně a včas uhradit svoje závazky.

Hlavní fáze insolvenčního řízení

Zahajovací fáze

Tento krok vede k zahájení insolvenčního řízení prostřednictvím podání návrhu, který může podat buď dlužník nebo věřitel. Častým omylem kolujícím mezi laiky je informace, že insolvenční řízení může sám od sebe zahájit i samotný soud, což není pravda. Podání návrhu je možné udělat písemně nebo elektronicky, přičemž u elektronického podání je nutné ho odeslat buď přes datovou schránku nebo s elektronickým podpisem a u písemného podání je nutný úředně ověřený podpis.

Návrh musí vždy obsahovat:

Pokud má být návrh na insolvenční řízení co nejdříve vyřízený, je vhodné ho podat na správný krajský soud, což se řídí trvalým bydlištěm nebo sídlem dlužníka, přičemž pokud je návrh podán

jinam, soudy si ho mezi sebou přepošlou.

Jestliže podává návrh na zahájení insolvenčního řízení věřitel, musí věrohodně prokázat všechny pohledávky, které uplatňuje a dále by měl souběžně podat přihlášku těchto pohledávek do insolvenčního řízení.

Ani samotní dlužníci by neměli institut insolvenčního řízení podceňovat, jelikož mají zákonnou povinnost se do něj přihlásit, jestliže se ocitnou v úpadku a pokud tak neučiní, jsou plně odpovědni za škodu, která jejich nečinností vznikla. Ta samá povinnost platí nejenom pro samotného dlužníka, ale i pro jeho případného zákonného zástupce, statutární orgán, likvidátora nebo další zastupující osobu. Na rozdíl od věřitele může dlužník podat návrh i v okamžiku, kdy je úpadkem teprve ohrožen a nikoliv, když vznikl, přičemž by měl soudu doložit:

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že je nutné vše pečlivě připravit, vysvětlit a doložit.

Zjišťovací fáze

Po podání návrhu se soud nejdříve zaměří na to, aby zjistil, zda je dlužník v úpadku, přičemž již samotné zahájení insolvenčního řízení je velmi důležité, neboť od tohoto data se blokuje majetek dlužníka, což znamená, že s ním již nesmí volně disponovat, zejména s ohledem na případné kroky snižující hodnotu majetku a současně se blokují věřitelé, kteří musí vyčkat na výsledek.

Rozhodovací fáze

Věřitelé mají určitý vliv na základní rozhodnutí insolvenčního řízení, neboť se vychází z toho, že jsou v podstatě „vlastníky“ zbývajícího majetku dlužníka, proto pokud to jde, můžou spolurozhodovat o tom, zda dojde např. k reorganizaci nebo konkursu.

Platí, že pokud mají být pohledávky věřitele uspokojeny, musí se k insolvenčnímu řízení přihlásit prostřednictvím speciálního formuláře u Insolvenčního soudu a je jedno, jestli se jedná o doposud neřešené pohledávky nebo ty, u kterých byly učiněny nějaké soudní kroky včetně případné exekuce. Na přihlášení je určena určitá doba od zahájení insolvenčního řízení, která ovšem nikdy nepřekročí dobu 2 měsíců. Z toho důvodu je důležité, aby každý věřitel sledoval Insolvenční rejstřík na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do , kde si může zkontrolovat, zda nebyla na jeho dlužníka zahájena insolvence.

Přihlášené pohledávky jsou kontrolovány na základě doložených dokladů a někdy i účetnictví věřitele, případné podvody nebo chyby můžou být sankcionovány, vyplatí se tedy pečlivost a poctivost.

rychla online pujcka

Způsoby řešení

Kde to je možné, je umožněna reorganizace, tedy ozdravění vedoucí k udržení dlužníka a jeho co nejlepší narovnání vztahů s věřiteli, ovšem nejedná se o žádnou modlu, proto je reorganizace zvolena jen tehdy, pokud se jedná o nejlepší řešení, naopak samotné rozhodování o způsobu řešení insolvenčního řízení nikterak neovlivňují nějaké sociální důvody apod., jde čistě o ekonomické rozhodování v souladu s právem.

Další variantou je konkurs, kdy majetek přechází na soudem určeného insolvenčního správce, který má za úkol zpeněžit všechen majetek i pohledávky buď v dražbě nebo jinak a uspokojit z něj věřitele dlužníka maximálně možným způsobem.

Poslední možností je oddlužení zvané též jako osobní bankrot, kdy se může dlužníkovi odpustit až 70% jeho dluhů, ovšem zbývajících 30% je povinen zaplatit, nejčastěji během následujících 5 let na základě domluveného a Insolvenčním soudem schváleného splátkového kalendáře.

Insolvenční řízení seznam dlužníků

Doufáme, že jsme dostatečně srozumitelně vysvětlili Insolvenční řízení seznam dlužníků a pokud vám něco takového hrozí, dokážete i za pomoci tohoto článku adekvátně reagovat a vaši složitou situaci řešit.