Zástavní věřitel

Uvažujete-li o vyšším úvěru nebo o hypotéce, počítejte se zajištěním čili zástavou. Na jedné straně se tímto způsobem poskytovatel půjčky chrání, abyste dostáli svému závazku a vše řádně splatili. A na straně druhé, vy se díky zástavě dočkáte podstatně lepších podmínek včetně nízkého úroku.

Ale je pravdou, že kolem zástav u půjček a hypoték se vyskytuje mnoho, ve valné většině neopodstatněných obav. Zástavní věřitel opravdu není ten, kdo vás chce za každou cenu připravit o střechu nad hlavou nebo získat zastavenou věc. Navíc stále platí, že řádným splacením úvěru končí zástavní právo a nikdo nemá nárok po vás cokoliv požadovat.

Pojďme se na celou problematiku podívat podrobněji ve smyslu nového občanského zákoníku.

Účastníci zástavního práva

Nejprve musíme pojmenovat všechny strany účastnící se zástavního práva. Vy se čerpáním půjčky nebo hypotéky stáváte zástavním dlužníkem a v případě nesplácení svého závazku musíte být připraveni na výkon zástavního práva.

Druhá strana s vámi uzavře zástavní smlouvu a současně se stane zástavním věřitelem.

rychla pujcka

Zástavní smlouva

Jakmile poskytnete zajištění půjčky, musí být mezi vámi a zástavním věřitelem sjednána zástavní smlouva, pro kterou ovšem není striktně nařízena písemná forma. Pokud ale dáváte oproti úvěru k dispozici nemovitost, není jiné východisko než smlouvu sepsat.

V písemné smlouvě se zástavním věřitelem musíte jasně formulovat, co je předmětem zástavy a jakého druhu je dluh, pro který právě vzniká zástavní právo.

půjčky ihned na účet

Charakter zástavy

Zástavnímu věřiteli můžete oproti půjčce poskytnout prakticky cokoliv, co slouží člověku k užitku. Do zástav lze počítat věci movitého a nemovitého charakteru, pohledávky, cenné papíry, podíly ve společnostech atd.

Dokonce můžete zastavit i to, co je zatím ve vlastnictví třetí osoby a vy to teprve budete kupovat. Potom stačí zapsat budoucí zástavní právo do seznamu zástav na katastru, ovšem s tím musí souhlasit dosavadní vlastník. Zástavní věřitel pak získá plnohodnotnou zástavu v okamžiku, kdy vy získáte k majetku či věci vlastnická práva.

Jak může věřitel a dlužník nakládat se zástavou

Zjednodušeně by se dalo říci, že bez vašeho souhlasu se se zástavou nic nestane.

V době trvání dluhu neboli splácení půjčky nesmí zástavní věřitel po vás požadovat jakékoliv finanční vyrovnání plynoucí z případného prodeje zástavy nebo její části. Věřitel taktéž nemůže zástavu zpeněžit nebo si ji za určenou či libovolnou cenu ponechat.

Současně nesmí jakkoliv užívat výhod ze zástavy nebo cokoliv z ní odebírat. Což jinými slovy znamená, že když je předmětem zástavy pozemek s ovocnými stromy, může věřitelská strana okusit plody ze sklizně výhradně s vaším souhlasem.

nebankovní půjčky bez registru a doložení příjmu

Práva a povinnosti zástavního věřitele

Jakmile odevzdáte zastavenou věc věřiteli, má ji u sebe po celou dobu trvání dluhu. Vy jako dlužník můžete po věřiteli požadovat vydání zástavního listu, kde bude podrobně popsán předmět zástavy.

Věřitel je povinen se o zástavu starat tak, jak by to činil správný hospodář. Pokud během péče o zástavu vzniknou věřiteli nějaké náklady, jejich vyrovnání zůstává na vás. Když nemáte ve smlouvě ujednáno jinak, zpravidla si věřitel své náklady započítá do konečného účtování. Pak v případě výkonu zástavního práva může použít zástavu nebo její část ke svému prospěchu.

Budete-li dále užívat předmět zástavy i v době trvání vašeho dluhu, jste povinní se zdržet jakýchkoliv činností vedoucích ke zhoršení její kvality. Pokud náhodou svým konáním snížíte hodnotu zástavy, musíte tento stav napravit jejím doplněním.

Uspokojení zástavního věřitele aneb když svůj dluh nesplatíte

Když se stane, že nesplatíte svůj dluh řádně a včas, počítejte s uplatněním věřitelských práv. Potom druhá strana může své peníze získat způsobem, o kterém se s vámi dohodla v písemné smlouvě.

Při výkonu zástavního práva se nejčastěji využívá zpeněžení předmětu zástavy pomocí veřejné dražby. Někdy je výhodné propadnutí zástavy, kdy si ji věřitel za předem dohodnutou cenu ponechá.

Pokud jste se s druhou stranou dohodli, že zástava bude prodána jinak než veřejnou dražbou, je věřitel povinen postupovat takovým způsobem, aby nebyly porušeny jeho ani vaše zájmy. Navíc by při prodeji měla být zohledněna cena obvyklá v daném místě a období.

Ještě před zpeněžením zástavy je věřitel povinen vás informovat o svém záměru uplatnit zástavní právo. Pokud je zástavní právo zaneseno i do veřejného seznamu nebo rejstříku zástav u notáře, věřitel i sem zajistí veškeré zápisy.

Po uplynutí 30 dnů od oznámení o výkonu zástavního práva může být přistoupeno ke zpeněžení předmětu zástavy. Vám nezbývá než vydat celou zástavu včetně všech potřebných listin. Ze získaných prostředků je uhrazena dlužná pohledávka a veškeré náklady vzniklé zástavnímu věřiteli.

rychlá půjčka před výplatou

Zástavní věřitel nemusí vzbuzovat obavy

Ustanovení nového občanského zákoníku zavádějí dost velkou volnost do vztahu mezi dlužníkem a věřitelem.

Důležité je si uvědomit, že u úvěru se zástavou získává věřitel pouhou možnost uplatnit své právo v případě neuspokojení pohledávky. S předmětem zástavy ale nesmí během trvání dluhu nijak nakládat a nemůže ho ani využívat. Teprve v případě, pokud řádně neuhradíte dlužnou částku, počítejte s uplatněním zástavního práva – nejčastěji formou veřejné peněžní dražby.

Zaplacením celého úvěru v termínu zástavní právo zaniká a zástavní věřitel po vás nemůže cokoliv chtít.